تلفن:

9 - 06643342076  داخلی 1046

 دورنگار:

06643326980

کد پستی:

6861886489

پست الکترونیک:

aligoodarzlib@lums.ac.ir

:آدرس

 لرستان، الیگودرز، خیابان عمار یاسر، دانشکده پرستاری ، طبقه چهارم

گوگل مپ

 

 

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)