آیین‌نامه وجین

 

وجین منابع

کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و موردنیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تأمین نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از دست داده‌اند را از مجموعه خارج نماید.

 

معیارها و ضوابط وجین

1.منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.

2.ویرایش‌های قدیمی منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده‌اند.

تبصره1: منابع نفیس، تاریخی و هنری در حیطه علوم پزشکی از شرایط وجین استثنا می‌باشند.

تبصره2: وجین منابع از مجموعه کتابخانه به صورت مستمر و یکبار در سال انجام خواهد پذیرفت.

 

مراحل وجین  

1-کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده، به شناسایی، انتخاب و جمع‌آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.

2- لیست منابع انتخاب شده برای وجین باید در ابتدا به تایید مدیران گروه‌های تخصصی و معاونین پژوهشی مربوطه برسد.

3- منابع وجین شده در نرم افزار کتابخانه ای تعریف شود.

4- لیست جهت صورتجلسه به کمیته وجین ارسال می‌شود.

تبصره: اعضای کمیته متشکل از مدیر پژوهشی مرکز مربوطه، مسئول کتابخانه، ریاست کتابخانه‌های دانشگاه، امین اموال می‌باشد.

5- نمایشگاهی از منابع وجین شده (رایگان) برگزار می‌شود.

6- منابع وجین شده ( مابقی منابع بعد از نمایشگاه) به امین اموال تحویل داده می‌شود.

 

آیین‌نامه وجین(pdf)

 

 

 

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

1.تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

 

2.مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)